Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Η Ε.ΔΙ.Κ.Ε. Πληροφορίες μελών Μενού Κορυφαίο Μενού Κώδικας δεοντολογίας

Πληροφορίες μελών

Στα μέλη των Ενώσεων Διακοσμητών παγκοσμίως, ζητείται να ασκούν το επάγγελμα τους κατά τρόπο, που θα προκαλεί το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των πελατών, προμηθευτών, συναδέλφων διακοσμητών και του κοινού. Η επαγγελματική συμπεριφορά κάθε μέλους Ένωσης διέπεται από τον ακόλουθο κώδικα:
 1. Θα συμμόρφωνεται με τους ήδη υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς , ρυθμίζοντας τις διαδικασίες της επιχείρησης του και την άσκηση της διακόσμησης εσωτ. Χώρου σε κάθε διαμέρισμα της χώρας, όπου εξασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα.
 2. Μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν πελάτη σαν σύμβουλος ή προμηθευτής, με βάση μια αμοιβή, μισθό ή προμήθεια, υπό τον όρο ότι οι επαγγελματικές του υπηρεσίες θα διεξαχθούν με ικανότητα και κατά τρόπο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη, χωρίς να θυσιάσει την επαγγελματική του ακεραιότητα.
 3. Πριν υπογράψει ένα συμβόλαιο με ένα πελατη, θα ορίζει και προσδιορίζει σαφώς τον σκοπό και τη φύση της μελέτης, τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τον τρόπο αμοιβής αυτών των υπηρεσιών. Θα εκτελέσει αυτές τις υπηρεσίες, όπως ορίζονται σύμφωνα με την υψηλότερη επίδοση του επαγγέλματος.
 4. Δεν θα αποκαλύπτει πληροφορίες χωρίς την συγκατάθεση του πελάτη.
 5. Θα θεωρεί τις ευθύνες του σαν υποχρέωση προς το επάγγελμά του.
 6. Θα θεωρεί μέρος της επαγγελματικής του ευθύνης, να εχει ενεργό ενδιαφέρον στις μελέτες τις σχεδιασμένες για να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος του ανθρώπου, διευθύνοντας τέτοιες δραστηριότητες κατά τρόπο που να εξυψώνει την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και της Ένωσης στην οποία ανήκει.
 7. Δεν θα θίξει ποτέ την φήμη ή τις επαγγελματικές σχέσεις ενός άλλου επαγγελματία διακοσμητή.
 8. Εν γνώσει του δεν θα πλησιάσει πελάτη που έχει συμβόλαιο με άλλο διακοσμητή, ούτε θα έλθει σε σύμφωνια, έκτος αν ο πελάτης αυτός διακόψει κάθε τέτοια προηγούμενη σχέση με τον πρώτο διακοσμητή.
 9. Δεν θα επιτρέψει σε κανένα αντιπρόσωπο της επιχείρησης του η της εταίρειας του να παρουσιαστεί σε πελάτη σαν μελετητής διακοσμητής, εκτός αν του χορηγηθεί μια τέτοια εντολή για συγκεκριμένη αποστολή, ούτε να παρουσιαστεί στο κοινό γενικά σαν επαγγελματίας μελετητής εσωτερικού χώρου, μέχρις ότου μια τέτοια εκπροσώπηση είναι κατοχυρωμένη με εκπαίδευση ή και εμπειρία.
 10. Δεν θα υπαινίσσεται, μέσω διαφημίσεων ή άλλων μέσων, ότι το προσωπικό του ή οι υπάλληλοι της εταιρείας του είναι μέλη της Ένωσης, εφ' όσον το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία της χορηγείται μόνο στο άτομο αυτό που είναι μέλος.
 11. Θα ενθαρρύνει και θα συντρέχει στη διακίνηση ιδεών και πληροφόρησης μεταξύ του διακοσμητή εσωτερικού χώρου και συγγενικών επαγγελμάτων σε κάθε συναφές με αυτά τα επαγγέλματα, μόνον και εφ' όσον κατευθύνονται από τα ίδια υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ασκήσεως που αρμόζουν στις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους διακοσμητές.
 12. Θα θεωρεί επαγγελματική του υποχρέωση να ενθαρρύνει σπουδαστές που δείχνουν ενδιαφέρον για την διακόσμηση εσωτερικού χώρου και θα προσφέρει βοήθεια, οποτεδήποτε είναι δυνατή, σε αυτούς που μπαίνουν στο επάγγελμα. Κάθε απόκλιση από αυτόν τον κώδικα ή κάθε πράξη επιζήμια προς την Ένωση και το επάγγελμα γενικά, θα εκλαμβάνεται σαν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, υποκείμενη σε πειθαρχική ποινή από το Διοικητικό Συμβουλιο της Ένωσης στην οποία ανήκει.