Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Design Συνεργασία Μενού Κορυφαίο Μενού Συνεργασία με το διακοσμητή

Συνεργασία

Οι διακοσμητές συνεργάζονται με τους πελάτες τους με διάφορους τρόπους και έχουν την δυνάτοτητα να παρέχουν πολλές υπηρεσίες, εφ' όσον βέβαια τους ανατεθούν.


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ

  • Προγραμματισμός και προκαταρκτική μελέτη ΦΑΣΗ Α More info...
  • Μελέτη διευθέτησης ΦΑΣΗ Β More info...
  • Ανάπτυξη μελέτης (φάκελλος μελέτης) ΦΑΣΗ Γ More info...
  • Έρευνα αγοράς επιλογή υλικών ΦΑΣΗ Δ More info...
  • Τεχνική υποστήριξη κατασκευής (επίβλεψη) ΦΑΣΗ Ε More info...
  • Ποσοτική μελέτη δαπάνης (προυπολογισμός) ΦΑΣΗ Ζ More info...

Ο τρόπος συνεργασίας, η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής του ποσού, συμφωνούνται με τον εκάστοτε πελάτη, με τον οποίο υπογράφεται και αντίστοιχο συμφωνητικό.

Οι περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ διακοσμητή και πελάτη είναι οι εξής:

  • ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνει προμελέτη και μελέτη διευθέτησης.
  • ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνει προμελέτη και τον ολοκληρωμένο φάκελο μελέτης.
  • ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, περιλαμβάνει τον ολοκληρωμένο φάκελο μελέτης και όλες τις φάσεις έως την φάση Ε
  • ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, προυποθέτει την ανάθεση μελέτης & επίβλεψης και περιλάμβανει όλες τις φάσεις από την Α έως την Ζ.